Нови продукти
Osram BX8.5d - 2722MFX - 2.0W - 12V Osram BX8.5d - 2722MFX - 2.0W - 12V
1.74 лв. с ДДС  
Osram B8.5d - 2722MF - 2.0W - 12V Osram B8.5d - 2722MF - 2.0W - 12V
1.74 лв. с ДДС  
Osram BX8.5d - 2721MFX - 1.2W - 12V Osram BX8.5d - 2721MFX - 1.2W - 12V
1.74 лв. с ДДС  
Osram B8.5d - 2721MF - 1.2W - 12V Osram B8.5d - 2721MF - 1.2W - 12V
1.74 лв. с ДДС  
Osram BX8.4d - 2473MFX6 - 1.1W - 12V Osram BX8.4d - 2473MFX6 - 1.1W - 12V
2.34 лв. с ДДС  
Osram BX8.4d - 2452MFX6 - 1.5W - 12V Osram BX8.4d - 2452MFX6 - 1.5W - 12V
2.34 лв. с ДДС  
Osram BX8.4d - 2352MFX6 - 2.0W - 12V Osram BX8.4d - 2352MFX6 - 2.0W - 12V
2.34 лв. с ДДС  
Osram BX8.4d - 2351MFX6 - 1.2W - 12V Osram BX8.4d - 2351MFX6 - 1.2W - 12V
2.34 лв. с ДДС  
Osram Cool Blue Intense T10 - 2825HCBI - 5.0W - 12V Osram Cool Blue Intense T10 - 2825HCBI - 5.0W - 12V
7.80 лв. с ДДС 5.88 лв. с ДДС  
Osram Original T10 - 2827 - 5.0W - 12V Osram Original T10 - 2827 - 5.0W - 12V
1.68 лв. с ДДС 1.44 лв. с ДДС  
 
Акаунт
 
Количка
0 артикула
 
Намалени продукти
DRL + FOG Osram 101 - комплект DRL + FOG Osram 101 - комплект
480.00 лв. с ДДС 462.00 лв. с ДДС  
DRL Osram LG - 6000K - комплект DRL Osram LG - 6000K - комплект
240.00 лв. с ДДС 198.00 лв. с ДДС  
DRL Osram PX-5 - 6000K - комплект DRL Osram PX-5 - 6000K - комплект
144.00 лв. с ДДС 132.00 лв. с ДДС  
NEOLUX - Festoon 31mm - 6000K NEOLUX - Festoon 31mm - 6000K
7.80 лв. с ДДС 6.60 лв. с ДДС  
NEOLUX - Festoon 31mm - 6700K NEOLUX - Festoon 31mm - 6700K
7.80 лв. с ДДС 6.60 лв. с ДДС  
NEOLUX - Festoon 36mm - 6000K NEOLUX - Festoon 36mm - 6000K
7.80 лв. с ДДС 6.60 лв. с ДДС  
 
ТЪРСЕНЕ НА КРУШКИ

Търсене на крушки по марка и модел

 
Брояч посещения
02153409
 

Условия за ползване

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия www.autoled-bg.com

 

 Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между фирма МАМС Трейдинг ООД, собственик на този Интернет магазин, разположен на адрес: www.autoled-bg.com , наричана по-долу за краткост "AUTOLED", от една страна, и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост “Клиент”, от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите от AUTOLED стоки, както и условията за ползване на другите услуги, предоставяни чрез уебсайтa: autoled-bg.com.

Предмет

Чл. 1.
1. AUTOLED
предоставя на Клиента възможност след регистрация да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници на AUTOLED изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки.
2. AUTOLED
предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайтовете си, независимо дали са регистрирани като Клиенти или не.
3. Доколкото предоставяните от AUTOLED
услуги и продукти са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от AUTOLED.

Регистрация

Чл. 2.
1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от AUTOLED
стоки, Клиентът следва предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на AUTOLED и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.
2. При попълване на регистрационната форма клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на AUTOLED
данни, както и да ги актуализира при последвала промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
3. В случай, че Клиент на AUTOLED
предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни AUTOLED има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
4. Преди извършване на изявлението по чл.
3, ал. 1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него в регистрационната форма информация.

Съгласие с Общите условия

Чл. 3.
1. Чрез направената клиентска регистрация в AUTOLED
клиентът автоматично се съгласява с Общите условия за покупко-продажба през AUTOLED и натискане на виртуалния бутон „Изпрати”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва като електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на закона за електронната търговия и електронния подпис. AUTOLED има правото да разполага с данните на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. При регистрация на Клиент – юридическо лице в онлайн магазина следва да бъде приета при въвеждане на пълни и коректни фирмени данни.
2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия при своята регистрация Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез AUTOLED
стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на AUTOLED и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в AUTOLED стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта BGLEDS.

Сключване на договора

Чл. 4.
1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 1. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
2. След сключване на договора AUTOLED
незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 3, ал. 1 като изпраща съобщение до посочения от Клиента при регистрацията му адрес на електронна поща, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с AUTOLED и текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
3. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до AUTOLED
по електронна поща на адрес: autoled@data.bg.
4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Парола и потребителско име

Чл. 5.
1. При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до клиентския си профил в AUTOLED

2. Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно AUTOLED
в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.
3. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, клиентът следва да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.

Промени в Общите условия

Чл. 6.
1. Доколкото предлаганите чрез AUTOLED
стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от AUTOLED.
2. При извършване на промени в Общите условия, AUTOLED
се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в AUTOLED или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
3. Ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
4. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл.
4 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до AUTOLED по електронна поща на адрес: autoled@data.bg.
5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и
AUTOLED, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.

Приложно поле

Чл. 7. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на AUTOLED.

II. ПОКУПКАНА СТОКИ ПРЕЗ AUTOLED

Публикуване на информация за стоките в AUTOLED

Чл. 8.
1. AUTOLED
публикува в AUTOLED описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия) и за правото на Клиента по чл. 4, ал. 3 и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
2. AUTOLED
не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Мнения и изображения, разполагани на AUTOLED

Чл. 9.
1. Клиентът може публикува свои мнения и коментари относно конкретни стоки предлагани в AUTOLED
.
 

Публична покана

Чл. 10. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в AUTOLED е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 12 начин.

Заявка за покупка

Чл. 11.
1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в AUTOLED
стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страниците AUTOLED и натисне виртуалния бутон “Вход”.
2. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката
, чрез натискане на виртуален бутон „Добави”, обозначен срещу съответна стока;
• преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”;
• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
• повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.
3. Заявката за покупка на стока от AUTOLED
се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърди”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
4. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за AUTOLED
не възниква задължение за нейното изпълнение.
5. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Потвърждаване получаването на заявката

Чл. 12.
1. Заявка за покупка се приема от AUTOLED
, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа:
а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на AUTOLED
(включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;
б. информация за основните характеристики на заявената стока;
в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;
г. стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;
д. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;
е. информация за правото на Клиента по чл.
4, ал. 3 да се откаже сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му; и
ж. срока, в който след проверка на наличността на заявената стока AUTOLED
ще потвърди валидността на заявката;
з. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.
2. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на AUTOLED
, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 1, б. „ж” AUTOLED уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Цени

Чл. 13.
1. Всички цени в AUTOLED
са обявени в български левове и с включени данъции.
2. Указаните в AUTOLED
цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в чл. 1
1

Начини на плащане

Чл. 14.
1. Цената по чл. 1
3 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а. в брой;
б. по банков път на посочена от AUTOLED
сметка;
в. чрез наложен платеж;
2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, както следва:
а. в случаите по ал. 1, б. „а” – в момента на доставката;
б. в случаите по ал. 1, б. „б” или „в” – в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявката – при плащане по банков път;

Доставка

Чл. 15.
1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка:
а. в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 11, ал. 5 - за гр. София;
б. в срок до 4 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по чл. 11, ал. 5 - за територията на Република България;
2. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 Предаване на стоката

Чл. 16.
1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, AUTOLED
се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Право на отказ

Чл. 17.
1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
в. цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; или
г. не е спазен срокът за доставка.
2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
3. При условията на ал. 1, б. „а”, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до AUTOLED
.
4. В случай на упражняване правото по чл. 4, ал. 3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по чл. 4, ал. 3.
5. AUTOLED
възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото по чл. 4, ал. 3 или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на AUTOLED

Чл. 18.
1. AUTOLED
се задължава:
а. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;
б. да достави в срок заявената стока;
в. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
2. AUTOLED
има право:
а. да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies);
б. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в клиентския профил на Клиента;
в. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
3. AUTOLED
няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и AUTOLED, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. AUTOLED не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на AUTOLED (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
4. AUTOLED
няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез AUTOLED.

Чл. 19.
1. AUTOLED
си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез AUTOLED, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в AUTOLED и/или в клиентския профил на Клиента.
2. AUTOLED
има право по всяко време по своя преценка да спира достъпа до и/или да премахва мнения, коментарии други материали, публикувани в AUTOLED от Клиента, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез AUTOLED в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

Ограничаване на отговорността

Чл. 20.
1. AUTOLED
полага грижа информацията в AUTOLED да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. AUTOLED няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че AUTOLED не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от AUTOLED умишлено или при проявена груба небрежност
2. AUTOLED
не носи отговорност за непредоставяне на достъп до AUTOLED, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на AUTOLED, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
3. AUTOLED
не гарантира, че достъпът до AUTOLED ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на AUTOLED.
4. Доколкото AUTOLED
не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, AUTOLED не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
5. AUTOLED
не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством AUTOLED.
6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в AUTOLED
и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, както и чрез електронни препратки, поставени на страниците на AUTOLED при публикуване на мнения, коментари на Клиенти. AUTOLED не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. AUTOLED не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
7. AUTOLED
няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва AUTOLED.
8. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, AUTOLED
не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
9. AUTOLED
не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез AUTOLED.
10. Страните приемат, че AUTOLED
не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на AUTOLED с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи AUTOLED предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

Права и задължения на Клиента

Чл. 21.
1. Клиентът се задължава:
а. да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;
б. да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;
г. да получи стоката;
д. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
2. Клиентът има право на:
а. достъп в режим онлайн до AUTOLED
, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от AUTOLED. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
б. достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени в при регистрацията му или след това
в. отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на чл.
4, ал. 3 от настоящите Общи условия и на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Чл. 4, ал. 3 не се прилага за индивидуални договори, сключени във връзка със заявка за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Клиента или за доставка на вестници, списания и други периодични издания, както и в други случаи, предвидени в закона.
3. Клиентът се задължава при ползване на AUTOLED
:
а. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
в. да уведомява незабавно AUTOLED
за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на AUTOLED;
г. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват AUTOLED
, както и да не използва AUTOLED по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
д. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в AUTOLED
и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
е. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
ж. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
4. При публикуване на мнения
и коментарисъгласно чл. 9 Клиентът се задължава да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица, включително чрез публикуване на електронни препратки към съответни сайтове или ресурси, информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от AUTOLED
;
д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
5. При неспазване на задълженията по ал. 3 и 4,
AUTOLED има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил и до съответната информация или материали, разположени или направени достъпни от Клиента на Интернет страниците на AUTOLED, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по ал. 3 и 4 от страна на Клиента. В тези случаи, AUTOLED има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 22. AUTOLED има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си по чл. 2 и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от AUTOLED услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Клиент

Чл. 23.
1. AUTOLED
полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чр